Wszystko da się naprawić – Skura gościnnie w Readers Initiative

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ramach Readers Ini­tia­ti­ve. Pole­ca­my śle­dzić ten projekt 🙂

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia 50. odcin­ka Readers Ini­tia­ti­ve – pod­ca­stu o lite­ra­tu­rze wszech tre­ści – a w nim, w ramach cele­bra­cji skrom­ne­go jubi­le­uszu cze­ka na Was mały czy­tel­ni­czy „ansambl”. Po dłu­gich waka­cjach od pod­ca­stin­gu powra­ca Arek, a nasze gro­no ponow­nie zasi­la­ją Seba­stian i zna­ny z Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go Sku­ra vel Żar­łok – twór­ca audy­cji popkul­tu­ro­wych i repor­ta­ży gastro­no­micz­nych (Audy­cja Zku­ry, Żar­łok TV). W audy­cji dzie­li­my się wra­że­nia­mi z lek­tu­ry komik­sów a wśród nich trzech tomów „Rela­xu. Anto­lo­gii opo­wie­ści rysun­ko­wych.” oraz serii „Jes­si­ca Jones” („Wyzwo­lo­na!”, „Sekre­ty Marii Hill”, „Powrót Pur­ple Mana”) – Bria­na Micha­ela Ben­di­sa i Micha­ela Gay­do­sa. A ponad­to z 50. odcin­ku nasze­go pod­ca­stu dowie­cie się wię­cej o książ­kach „Andrzej Gra­bow­ski. Jestem jak motyl” – Andrze­ja Gra­bow­skie­go, Jaku­ba Jabłon­ki i Paw­ła Łęczu­ka, „Powrót z Bam­bu­ko” Kasi Nosow­skiej, „Nie ma tego złe­go” Mar­ci­na Mort­ki oraz „Wszyst­ko da się napra­wić” Zbi­gnie­wa Lwa-Sta­ro­wi­cza. Ponad­to na tą spe­cjal­ną oka­zję Rafał przy­go­to­wał „kar­pat­kę” a Żar­łok cia­sto z grusz­ka­mi i imbi­rem! Zapra­sza­my do audy­cji, życzy­my smacz­ne­go i miłe­go odsłuchu!

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Arkadiusz Trędowski

Rocznik 70. Człowiek renesansu, miłośnik lotnictwa, historii, książek, filmów, żużla i jeszcze paru innych rzeczy. Podcaster od 2008 roku. W tym momencie bez podcasterskiego etatu.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.