Strażnicy

Po dru­giej woj­nie świa­to­wej taj­na gru­pa woj­sko­wych oraz naukow­ców rekru­to­wa­ła i mody­fi­ko­wa­ła wybrań­ców ze wszyst­kich repu­blik radziec­kich, by stwo­rzyć Straż­ni­ków, tj. zespół nad­lu­dzi do zadań spe­cjal­nych. Powsta­li w ten spo­sób boha­te­ro­wie przez lata ukry­wa­li się przed świa­tem, by teraz powró­cić i sta­wić czo­ła swo­je­mu twór­cy, któ­ry pra­gnie… w sumie to nie wia­do­mo, cze­go, ale jest zły i trze­ba go zgładzić.
Jeże­li zasta­na­wia­cie się, ile razy i w jakich warun­kach Szy­mas oglą­dał „rosyj­ską odpo­wiedź na Aven­gers” oraz czy Straż­ni­cy (2017) oka­za­li się być spraw­nie zre­ali­zo­wa­nym, lokal­nym kinem super­bo­ha­ter­skim, czy też kiep­skim pla­gia­tem pozba­wio­nym sen­sow­ne­go sce­na­riu­sza, zapra­sza­my do odsłu­chu. Pierw­sze trzy­dzie­ści minut to spo­ile­ro­we omó­wie­nie fabu­ły, kolej­ne dwa­dzie­ścia to obszer­ny komen­tarz dot. naj­waż­niej­szych ele­men­tów fil­mu oraz towa­rzy­szą­cych mu książ­ki i komiksu.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.