Carnivale

W dzi­siej­szym odcinku, zabie­ramy się wraz z Misia­elem z Misty­cy­zmu Popku­tu­ro­wego oraz licz­nych pro­jek­tów pod­ca­sto­wych, które może­cie zna­leźć na Kon­glo­me­ra­cie, za omó­wie­nie serialu „Car­ni­vale”. Pro­duk­cji, która docze­kała się sta­tutu pozy­cji kul­to­wej, ale jak to czę­sto bywa w takich przy­pad­kach zakoń­czyła swój żywot przed­wcze­śnie.

Jeżeli chce­cie się dowie­dzieć czy mimo prze­rwa­nia serialu w jego trak­cie warto po niego się­gnąć, jak spraw­dza się słynna mito­lo­gia „Car­ni­vale”, o róż­ni­cach pomię­dzy sezo­nami i wielu innych kwe­stiach, zapra­szamy do słu­cha­nia.

Uwaga:

Pod­cast zawiera lek­kie spoj­lery, ale naszym zda­niem nie powinno to nikomu popsuć zabawy. To nie jest pro­duk­cja, która opiera się na twi­stach fabu­lar­nych.

Upra­szamy rów­nież o wyro­zu­mia­łość w kwe­stiach tech­nicz­nych, które wyjąt­kowo są dale­kie od ide­ału. Mie­li­śmy wyjąt­kowo dużo pro­ble­mów w trak­cie nagra­nia, a i post fac­tum oka­zało się, że są pro­blemy ze ścież­kami.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.