Wiadomości z Martwej Strefy – 062 – 06. 2016

W dwie­ście czter­dzie­stym dru­gim odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z czerw­ca 2016 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


0:00:00 – 0:01:16 – Wstęp

0:01:17 – 0:24:12 – Blok książkowo-komiksowy

Koniec war­ty (quiz na ofi­cjal­nej stro­nie, CBS This Mor­ning, Tra­sa pro­mo­cyj­na: pierw­szy dzień, dru­gi dzień, trze­ci dzień, czwar­ty dzień, pią­ty i szó­sty dzień, siód­my i ósmy dzień, dzie­wią­ty dzień – spo­tka­nie z Geo­r­gem R.R. Mar­ti­nem: zdję­cia i film, dzie­sią­ty dzień, jede­na­sty dzień), Kolo­ro­wan­ka dla doro­słych Loc­ke & Key: Cie­nie ter­ro­ru, Loc­ke & Key: Small World, Loc­ke & Key: Master Edi­tion Vol. 3

0:25:05 – 0:40:19 – Blok filmowy

Komór­ka (okład­ka DVD, frag­ment fil­mu), spe­cjal­ne wyda­nie Car­rie na 40-lecie, To (logo fil­muPen­ny­wi­se, Hen­ry BowersPatrick Hock­stet­ter, Klub fra­je­rów: chłop­cy, Bever­ly, cała eki­pa), Mgła (super­mar­ket, Fran­ces Con­roy), Anton Yel­chin

0:40:20 – 0:43:00 Wstaw­ka Szymasa

0:44:13 – 0:56:08 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie Żarłoka

Pod­su­mo­wa­nie pod­ca­sto­we czerwca:
Man­do (14 pod­ca­stów), Szy­mas (9 pod­ca­stów), Jer­ry (8 pod­ca­stów), Sku­ra (4 podcasty)
Lin­ki:

0:56:09 – 1:00:20 Żar­ło­ko­we pod­su­mo­wa­nia Szymasa

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.