The Last Man on Earth

Żar­łok ma dziś dla Was omó­wie­nie seria­lu kome­dio­we­go „The Last Man on Earth”, czy­li „Ostat­ni czło­wiek na Zie­mi”, ser­wo­wa­ne­go przez sta­cję Fox. Jak spraw­dza się w krót­kiej, dwu­dzie­sto­mi­nu­to­wej for­mie, ten miks kina posta­po­ka­lip­tycz­ne­go, kome­dii oraz czar­ne­go humo­ru? Czy ostat­ni czło­wiek na Zie­mi jest napraw­dę ostat­ni? Co jest siłą tej pro­duk­cji i komu moż­na ją pole­cić? Zapra­sza­my do posłuchania!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • OskarHD

    Wczo­raj skoń­czy­łem sobie i szu­kam czy jest może o tym pod­cast i prosze! 😀

    • Przy ponad 1000 odcin­ków to tro­chę łatwiej coś zna­leźć u nas, niż nie znaleźć 😉

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608687 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996