The Last Man on Earth

Żar­łok ma dziś dla Was omó­wie­nie seria­lu kome­dio­we­go „The Last Man on Earth”, czy­li „Ostat­ni czło­wiek na Zie­mi”, ser­wo­wa­ne­go przez sta­cję Fox. Jak spraw­dza się w krót­kiej, dwu­dzie­sto­mi­nu­to­wej for­mie, ten miks kina posta­po­ka­lip­tycz­ne­go, kome­dii oraz czar­ne­go humo­ru? Czy ostat­ni czło­wiek na Zie­mi jest napraw­dę ostat­ni? Co jest siłą tej pro­duk­cji i komu moż­na ją pole­cić? Zapra­sza­my do posłuchania!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.