Pokolenia

Po domknię­ciu przy­gód Straż­ni­ków Galak­ty­ki w ramach Marvel Clas­sic, Misty i Jer­ry się­gnę­li po kolej­ną świe­żyn­kę z Marvel Now 2.0, czy­li „Poko­le­nia”. Jest to komik­so­wa anto­lo­gia i swo­iste post scrip­tum do wyda­rzeń opi­sa­nych w ramach even­tu Taj­ne Impe­rium. Jak ten komiks spraw­dza się jako anto­lo­gia tema­tycz­na? Na ile jego połą­cze­nie z Secret Empi­re jest istot­ne? Jak twór­cy pode­szli do moty­wu spo­tka­nia sta­rych i nowych inkar­na­cji super­bo­ha­te­rów, któ­ry jest osią całej opo­wie­ści? Jak dobrze trze­ba znać świat Marve­la aby czer­pać przy­jem­ność z tego komik­su? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Komiks „Poko­le­nia” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.