Puerto Rico

Poszu­ki­wacz złota, kapi­tan, bur­mistrz, han­dlarz, osie­dle­niec, rze­mieśl­nik czy budow­ni­czy? Czy uda Ci się uzy­skać naj­bar­dziej docho­dową plan­ta­cję? Czy wybu­du­jesz naj­bar­dziej war­to­ściowe budynki? I czy, co naj­waż­niej­sze, uzy­skasz taki dobro­byt, że zasłu­żysz na naj­wyż­szy sza­cu­nek wśród miesz­kań­ców Puerto Rico?

Gra­cze wcie­lają się w role wła­ści­cieli plan­ta­cji na Puerto Rico w cza­sach, gdy na morzach pano­wały żaglowce. Każdy z plan­ta­to­rów może upra­wiać: zboże, kawę, cukier, tabakę i indygo, a jed­no­cze­śnie muszą się starać,a by to wła­śnie ich firma pro­spe­ro­wała naj­le­piej.

Dzi­siaj bar­dzo pole­camy Wam wer­sję wideo, która tym razem nie ogra­ni­cza się tylko do audio z gra­fiką w tle, a Skura zmon­to­wał film, w któ­rym pre­zen­tuje tę grę.

 

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.