Człowiek z Wysokiego Zamku

Żar­łok powraca z nowym nagra­niem i to poświę­co­nym powie­ści jed­nego ze swo­ich ulu­bio­nych pisa­rzy, czyli Phi­lipa K. Dicka. Oprócz oceny „Czło­wieka z Wyso­kiego Zamku” Żar­łok oma­wia serię wzno­wień od Wydaw­nic­twa Rebis oraz zasta­na­wia się nad seria­lową ekra­ni­za­cją (jako, że dzi­siej­sze nagra­nie to rzecz z prze­szło­ści serial był abso­lutną świe­żynką – obec­nie ma już trzy sezony). Dużo dobrego. Posłu­chaj­cie.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

 • Jakub Szczotka

  A to nie­spo­dzianka. W dodatku jedna z moich ulu­bio­nych ksią­żek. Szkoda, że nie coś świe­żego, ale I tak super.

  • Żar­łok Tv

   Jest to audy­cja nagrana w 2015 roku bodajże, zaraz przed pre­mierą SERIALU na jej pod­sta­wie.
   Dopiero teraz zmon­to­wa­łem.