Jack Reacher tom 16: Ostatnia sprawa

W mar­cu 1997 roku Jack Reacher, czyn­ny ofi­cer żan­dar­me­rii woj­sko­wej w ran­dze majo­ra, po raz ostat­ni wcho­dzi do Pen­ta­go­nu. Za chwi­lę roz­strzy­gną się jego losy: zosta­nie aresz­to­wa­ny, zastrze­lo­ny w trak­cie sta­wia­nia opo­ru lub dys­cy­pli­nar­nie zwol­nio­ny ze służ­by. Zale­d­wie pięć dni wcze­śniej dowód­ca Reache­ra, gene­rał Gar­ber, wysłał go z taj­ną misją do Car­ter Cros­sing w sta­nie Mis­si­si­pi. Na tyłach baru poło­żo­ne­go przy głów­nej uli­cy zna­le­zio­no zwło­ki mło­dej kobie­ty, Jani­ce Chap­man, z pode­rżnię­tym gar­dłem. W bez­po­śred­nim sąsiedz­twie mia­stecz­ka znaj­du­je się Fort Kel­ham – wiel­ka baza woj­sko­wa, zara­zem ośro­dek szko­le­nio­wy koman­do­sów. Czy zabój­cą jest ktoś z miej­sco­wych? Ame­ry­kań­ski żołnierz?

Aby nie nada­wać śledz­twu nie­po­trzeb­ne­go roz­gło­su, Reacher ma prze­pro­wa­dzić je inco­gni­to i zło­żyć raport prze­ło­żo­nym. Spra­wy kom­pli­ku­ją się, gdy sze­ryf Car­ter Cros­sing, nie­zwy­kle uro­dzi­wa Eli­za­beth Deve­raux, roz­szy­fro­wu­je toż­sa­mość Jac­ka. To od niej Reacher dowia­du­je się, że Chap­man nie była pierw­szą, lecz trze­cią kolej­ną ofia­rą. W podob­ny spo­sób zgi­nę­ły wcze­śniej dwie inne, olśnie­wa­ją­co pięk­ne kobie­ty. Nie­ste­ty, docho­dze­nia utknę­ły w mar­twym punkcie.

Czy Deve­raux, któ­ra je pro­wa­dzi­ła, zale­ża­ło na nie­wy­kry­ciu spraw­cy? Czy Reacher będzie mógł żyć sam ze sobą, jeśli zro­bi to, cze­go ocze­ku­je od nie­go armia? Czy armia będzie mogła żyć z nim, jeśli tego nie zro­bi? Czy to jego ostat­nia spra­wa w mundurze?

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.