Kapitularz 2017

W sto pięć­dzie­sią­tym odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Klau­dia, Maciek, Michał, Mar­cin i Szy­mon opo­wie­dzą Wam o tego­rocz­nej edy­cji Łódz­kie­go Festi­wa­lu Fan­ta­sty­ki Kapitularz.

Czy orga­ni­za­to­rzy podo­ła­li? Czy uczest­ni­cy dopi­sa­li? Dla­cze­go Szy­mas musiał jechać na kon­went tak­sów­ką? Jak bar­dzo desz­czo­wa pogo­da dała mu się we zna­ki? Czym jest Han­ni­bal Colo­caust? O co cho­dzi z zaba­wą z pyto­na­mi? Jak kon­went oce­nia jeden z jego igo­rów? O czym opo­wia­da naj­now­sza książ­ka Mać­ka Parow­skie­go? Czy Wydział Filo­lo­gicz­ny to dobre miej­sce na kon­went? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia już dziś… tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

O poprzed­nich edy­cjach Kapi­tu­la­rza możesz posłu­chać tutaj.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.