Strefa Mroku – Strefa czyta #12

Rafał, Łukasz i Jacek opo­wia­da­ją z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem co ostat­ni­mi cza­sy czy­ta­li i oglą­da­li. Na począ­tek pano­wie omó­wią fascy­nu­ją­cą powieść Mar­ga­ret Atwo­od pt. “Opo­wieść pod­ręcz­nej”, pochy­la­jąc się nad losem kobiet w dys­to­pii, peł­nej reli­gij­nych i tota­li­tar­nych zbrod­ni. Pano­wie tak bar­dzo polu­bi­li tę książ­kę, że aż wysy­ła­ją zgło­sze­nie dla Atwo­od, do lite­rac­kiej nagro­dy Nobla. Gorzej (dla tema­tu) nie­ste­ty prze­bie­ga roz­mo­wa o nowym fil­mo­wym dzie­le Ridleya Scot­ta pt. “Obcy przy­mie­rze”. Brak tu zado­wo­le­nia, a raczej doj­mu­ją­ce roz­cza­ro­wa­nie. Na koniec jest już jeśli nie raź­niej – to cie­ka­wiej – za spra­wą nowej odsło­ny tele­wi­zyj­ne­go seria­lu “Twin Peaks”. Zapra­sza­my do odsłuchu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.