Instytut

Zja­wia­ją się w dzień.
W czter­dzie­ści minut eli­mi­nu­ją wszyst­kie prze­szko­dy.
I nagry­wa­ją pod­cast.
Inte­re­su­ją ich książ­ki.
Wyjąt­ko­we książki…

W 321. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK ponow­nie spo­ty­ka­ją się Hubert „Man­do” Span­dow­ski z ser­wi­su StephenKing.pl i Seba­stian „Burial” Kubań­czyk, autor stro­ny Kingowiec.pl. Dzi­siaj mamy dla was kolej­ną moc­ną pozy­cję! Kil­ka dni po fil­mo­wej inau­gu­ra­cji „Kin­go­wej jesie­ni 2019” ser­wu­je­my omó­wie­nie naj­waż­niej­sze­go punk­tu tego roku – nowej książ­ki Ste­phe­na Kin­ga pt. „Insty­tut”. Jak oce­nia­my jej wyda­nie i pro­mo­cję? Jakie były nasze ocze­ki­wa­nia? Czy Kin­go­wi uda­ło się czymś nas zasko­czyć? Czy potra­fił zapre­zen­to­wać w cie­ka­wy i świe­ży spo­sób nie­co ogra­ny już motyw? Czy powieść wyróż­nia się czymś na tle innych pozy­cji tego auto­ra? Jak oce­nia­my jej zakoń­cze­nie i co sądzi­my o przy­kle­pa­nej już ekra­ni­za­cji w for­mie seria­lu? I wresz­cie: czy nowa publi­ka­cja „kró­la hor­ro­ru” to dobra książ­ka? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej bez­spo­ile­ro­wej dys­ku­sji. Zapraszamy!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.