Strefa Mroku – epizod specjalny #7 – Strefa czyta

Rafał i Jacek roz­ma­wia­ją o “Isto­cie zła” – nie w wymia­rze glo­bal­nym, ale oce­nia­jąc powieść D’Andrea Luci. Zamie­nia­ją się więc pano­wie w alpi­ni­stów ama­to­rów i pró­bu­ją zachę­cić słu­cha­czy do wspię­cia się w górzy­ste pasma Dolo­mi­tów. Bo tam pod ośnie­żo­ny­mi ska­ła­mi drze­mie pra­daw­ne zło, czy­ha­ją­ce na nie­ostroż­nych! Gdy Rafał i Jacek nacie­szą się “Isto­tą”, do roz­mo­wy przy­łą­cza się Łukasz “Żar­łok” i wte­dy już jest nie­zły western! We trój­kę wybie­ra­ją się na zachod­nie zie­mie, aby wal­czyć z cyborgami…a wszyst­ko to ze wzglę­du na zakoń­cze­nie emi­sji seria­lu “Westworld”. Będzie też o pisa­niu książ­ki o tanich pro­duk­cjach fil­mo­wych. Dużo tema­tów i to w jed­nym pod­ca­ście! Zapraszamy!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.