Star Wars: Przeznaczenie

W grze Star Wars: Prze­zna­cze­nie przej­mie­cie kon­tro­lę nad naj­po­pu­lar­niej­szy­mi posta­cia­mi uni­wer­sum Gwiezd­nych Wojen i weź­mie­cie udział w poje­dyn­ku, któ­re­go staw­ką jest los galak­ty­ki. Do wal­ki wyko­rzy­sty­wać będzie­cie mie­cze świetl­ne, bla­ste­ry oraz inne ele­men­ty wypo­sa­że­nia, któ­re repre­zen­to­wa­ne są przez spe­cjal­ne kości. Poje­dy­nek pomię­dzy potęż­ny­mi boha­te­ra­mi i zło­czyń­ca­mi trwa do momen­tu, gdy na polu bitwy pozo­sta­nie tyl­ko jed­na drużyna.

Odpo­wiedz na wezwa­nie Mocy i roz­pocz­nij swo­ją kolek­cję Star Wars: Przeznaczenie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.