Planetoids – odcinek 10

No i finał. Po dzie­się­ciu epi­zo­dach w koń­cu żegna­my się z naszy­mi boha­te­ra­mi. Czy na dłu­go…? A może na zawsze? Tego wam nie powiem. Jesz­cze nie. Ale nie mar­tw­cie się, bądź­cie dobrej myśli i trzy­maj­cie kciu­ki, bo – choć fabu­ła dobie­gła koń­ca – jesz­cze nie poka­za­li­śmy Wam wszyst­kie­go, co dla Was przygotowaliśmy.

Chcie­li­by­śmy ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­li nas w naszym pro­jek­cie. Szcze­gól­ne wyróż­nie­nia nale­żą się por­ta­lom Gil­dia, Hero­esMo­vies i Ava­lon Marvel Comics, któ­re obję­ły patro­nat medial­ny nad naszym słu­cho­wi­skiem. Spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nia pły­ną tak­że do chło­pa­ków z pod­ca­stu Masa Kul­tu­ry, któ­rzy przy­bi­li swo­ją pie­cząt­kę jako­ści do Pla­ne­to­ids oraz – last, but not least – Huber­to­wi „Man­do” Span­dow­skie­mu, auto­ro­wi pod­ca­stu Radio SK, któ­ry uży­czył gło­su jed­ne­mu z boha­te­rów słu­cho­wi­ska. Temu ostat­nie­mu gra­tu­lu­je­my rów­nież powięk­sze­nia się rodziny.

Dzię­ku­je­my też wszyst­kim naszym słu­cha­czom, któ­rzy – komen­tu­jąc, lin­ku­jąc i dzie­ląc się w sie­ci lin­kiem do pod­ca­stu – utwier­dza­li nas w prze­ko­na­niu, że to, co robi­my jest cokol­wiek war­te. To dzię­ki Wam ten pro­jekt zaszedł tak dale­ko i, jeśli zaj­dzie dalej, to też będzie Wasza zasługa.

A zatem – żegna­my się i do usłyszenia/przeczytania za tydzień! Bądź­cie z nami, to wciąż jesz­cze nie koniec.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Dawid Banasiuk

Realizator dźwięku, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Fan folku, fantastyki i science fiction. Pracuje z dźwiękiem przy słuchowiskach, nagraniach, muzyce, filmach i animacjach. Wolne chwile spędza na nadrabianiu filmów i seriali oraz na bębnieniu w gierki.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.