Wojtek i Rudy: Afera za aferą

Dziś Dzień Dziec­ka, a z tej oka­zji nie mogło zabrak­nąć u nas cze­goś wyjąt­ko­we­go. I tak w pierw­szym z dzi­siej­szych nagrań może­cie posłu­chać roz­mo­wy Man­do z cór­ką Bogną na temat komik­su „Woj­tek i Rudy. Afe­ra za afe­rą”. Jaka jest for­mu­ła tego komik­su? Któ­ra histo­ria podo­ba się Bognie naj­bar­dziej? Jak Man­do oce­nia komiks ze swo­jej per­spek­ty­wy? I komu duet recen­zen­tów pole­cił­by tę pozy­cję. Posłuchajcie!

Komiks kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.