Wiadomości z Martwej Strefy – 068 – 12. 2016

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym czwar­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z grud­nia 2016 r.

Audy­cja zawie­ra śla­do­we ilo­ści Szy­ma­sa i Żarłoka.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:
0:00:00 – 0:01:56 – Wstęp
0:01:57 – 0:05:13 – Blok książkowo-komiksowy
Zapis spo­tka­nia z oka­zji pre­mie­ry Hearts in Suspension
0:05:13 – 0:13:04 – Blok filmowy
Pan Mer­ce­des (Kel­ly Lynch), pierw­sze zdję­cia klow­na Pen­ny­wi­se­’a na planie
0:13:05 – 0:18:01 – Ciekawostki
Apli­ka­cja Som­bra Group

0:18:02 – 0:25:21 Pod­ca­sto­we „pod­su­mo­wa­nie” Żarłoka

Pod­su­mo­wa­nie pod­ca­sto­we grud­nia: 31 podcastów
Man­do (18 pod­ca­stów), Jer­ry (13 pod­ca­stów), Sku­ra (8 pod­ca­stów), Szy­mas (6 podcastów)
0:25:22 – 0:34:18 Żar­ło­ko­we pod­su­mo­wa­nia Szymasa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poniżej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.