Wystawa Stanley Kubrick

Pierw­sza w świe­cie wysta­wa, któ­ra w kom­plek­so­wy spo­sób pre­zen­tu­je życie i twór­czość Stan­leya Kubric­ka (1928–1999) – ame­ry­kań­skie­go reży­se­ra, sce­na­rzy­sty i pro­du­cen­ta, jed­ne­go z naj­więk­szych twór­ców świa­to­we­go kina.

W 159. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Sku­ra przed­sta­wia rela­cję z kra­kow­skiej wysta­wy Stan­leya Kubric­ka. W dru­giej poło­wie audy­cji usły­szy­cie­wy­wiad z czło­wie­kiem, któ­ry na wła­sne oczy widział bliź­niacz­ki na żywo i… przeżył!

Gale­ria zdjęć Skury

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.