Worek kości

Nagła śmierć żony ozna­cza dla Micha­ela Noona­na, auto­ra poczyt­nych ksią­żek, koniec karie­ry pisar­skiej. Wal­cząc z twór­czą nie­mo­cą, w poszu­ki­wa­niu natchnie­nia wra­ca do miej­sca, gdzie spę­dził z żoną wie­le szczę­śli­wych dni – do sta­re­go domu nad jezio­rem. Nie jest mu dane jed­nak zaznać spo­ko­ju, któ­re­go tak bar­dzo potrze­bu­je; wbrew swo­jej woli zosta­je wplą­ta­ny w kon­flikt pod­sy­ca­ny przez tajem­ni­cze siły, gnież­dżą­ce się w wie­ko­wej budow­li. Staw­ką zażar­tej wal­ki jest ludz­kie życie, szczę­ście, a tak­że spo­kój tych, któ­rzy już odeszli.

W czter­dzie­stym szó­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK po raz pierw­szy w tym roku powra­ca duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Łukasz Sku­ra. Jest to odci­nek z gościn­nym udzia­łem sów, któ­re po ode­gra­niu sza­le­nie istot­nej roli w powie­ści, pomo­gły nam prze­ana­li­zo­wać książ­kę „Worek kości”. Odci­nek tra­dy­cyj­nie podzie­lo­ny na część wol­ną od spo­ile­rów i spo­ile­ro­wą. Stre­fa spo­ile­ro­wa zaczy­na się ok. 24. minu­ty, choć wte­dy też zaczy­na się naj­waż­niej­sza część dys­ku­sji pod­su­mo­wu­ją­ca książ­kę, więc jeśli jesz­cze nie czy­ta­li­ście „Wor­ka kości” to nad­rób­cie to i powróć­cie do głośników.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.