Władca much

Nagro­dzo­na Noblem kla­sy­ka świa­to­wej lite­ra­tu­ry w nowym wyda­niu – ze wstę­pem Ste­phe­na Kin­ga! Książ­ka opi­su­je gru­pę chłop­ców, oca­la­łych z kata­stro­fy samo­lo­tu, któ­rzy zna­leź­li się na bez­lud­nej wyspie. Roz­bit­ko­wie podej­mu­ją pró­bę zor­ga­ni­zo­wa­nia wła­snych rzą­dów i spo­łecz­no­ści z dala od cywi­li­za­cji. Nie­ocze­ki­wa­nie pró­ba ta koń­czy się tra­gicz­nie. Dzie­ci z dobrych domów, pozo­sta­wio­ne sobie, zamie­nia­ją raj­ski kra­jo­braz w praw­dzi­we pie­kło. Gol­ding w mistrzow­ski, nie­mal bole­sny dla czy­tel­ni­ków spo­sób roz­wie­wa złu­dze­nia o dobrej natu­rze człowieka.

W sześć­dzie­sią­tym dru­gim odcin­ku pod­ca­stu Radio SK powra­ca duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Łukasz Sku­ra. Tą audy­cją kon­ty­nu­uje­my nasz cykl „Ste­phen King pole­ca”, tym razem oma­wia­jąc pole­ca­ną książ­kę. Na warsz­tat bie­rze­my „Wład­cę much” Wil­lia­ma Gol­din­ga oraz jej naj­now­sze wyda­nie zawie­ra­ją­ce wstęp Ste­phe­na Kinga.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.