Lżejsza od swojego cienia

Auto­bio­gra­ficz­ny komiks Katie Gre­en opo­wia­da­ją­cy o złym odży­wia­niu się, gwał­cie, ano­rek­sji, zaja­da­niu pro­ble­mów, doj­rze­wa­niu i wszyst­kim co nie pozwa­la spo­koj­nie stać się doro­słym. Pięć­set stron lecze­nia trau­my w for­mie komik­so­wej, któ­rym podo­łał Sku­ra i już dziś recen­zu­je dla Was ten nie­ła­twy, ale bar­dzo waż­ny komiks.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.