Wielki kierowca

Tess Thor­ne, sław­na pisar­ka powie­ści kry­mi­nal­nych wra­ca ze spo­tka­nia z czy­tel­ni­ka­mi. Jadąc pustą dro­gą Nowej Anglii łapie gumę. Wkrót­ce nad­jeż­dża samo­chód a jego kie­row­ca ofe­ru­je pomoc. Tess szyb­ko uświa­da­mia sobie, że jej wybaw­ca jest seryj­nym mor­der­cą, któ­ry gwał­ci ją i led­wie żywą porzu­ca w odpły­wie, wśród ciał swo­ich poprzed­nich ofiar. Tess uda­je się powró­cić do domu. Jest zde­ter­mi­no­wa­na by odna­leźć spraw­cę i się zemścić, bo teraz tyl­ko odwet trzy­ma ją przy życiu.

W dzi­siej­szej audy­cji kon­ty­nu­uje­my dys­ku­sję na temat paź­dzier­ni­ko­wych pre­mier fil­mo­wych. Ponow­nie spo­ty­ka­my się w trzy­oso­bo­wym skła­dzie. Dzi­siej­szy­mi gość­mi są: Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – autor Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu na blo­gu Nekro­po­li­tan –  oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz – autor blo­ga Jerry’s Tales, pod­ca­stu Hor­ro­ry Jerry’ego w Masie Kul­tu­ry oraz pod­ca­stu Alche­mia gier.

Spis tre­ści


(00:01 – 28:50) Stre­fa wol­na od spoilerów
(28:51 – 43:49) Stre­fa spoilerowa
(43:50 – 50:41) Pod­su­mo­wa­nie + zapo­wiedź kolej­nej audycji

 

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.