Wiadomości z Martwej Strefy – 064 – 08. 2016

W dwie­ście czter­dzie­stym ósmym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z sierp­nia 2016 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:

0:00:00 – 0:01:33 – Wstęp

0:01:34 – 0:08:00 – Blok książkowo-komiksowy

Audio­bo­ok Joy­land na CD, jubi­le­uszo­we wyda­nie Noc­nej zmia­ny, Seria ksią­żek Ste­phen King pole­ca, okład­ka The Dark Tower: Sailor #2, kolo­ro­wan­ka Loc­ke & Key: Cie­nie terroru

0:09:01 – 0:16:37 – Blok filmowy

Zdję­cia z ekra­ni­za­cji To (Klub fra­je­rów i Silver, Dom na Neibolt Stre­et i Tren­do­wa­ty, Pen­ny­wi­se w peł­nej kra­sie, wię­cej zdjęć na face­bo­oku), Tatum Lee w roli jed­ne­go z wcie­leń Pen­ny­wi­se­’a, Mrocz­na Wie­ża (zapo­wiedź pierw­sze­go frag­men­tu, odli­cza­nie do 19 paź­dzier­ni­ka, twe­et z Jakem przy przej­ściu w Rezy­den­cji, wywiad z Ronem Howar­dem i Bria­nem Gra­ze­rem), zdję­cia z pla­nu seria­lu Mgła, szki­ce kon­cep­cyj­ne z ekra­ni­za­cji Prze­bu­dze­nia, dvd z fil­mem Komórka

0:17:35 – 0:16:37 – Ciekawostki

0:21:30 – 0:35:11 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie Żarłoka

Pod­su­mo­wa­nie pod­ca­sto­we sierp­nia: 31 pod­ca­stów (1043 minuty)

Man­do (14 pod­ca­stów), Szy­mas (11 pod­ca­stów), Jer­ry (6 pod­ca­stów), Sku­ra (5 podcasty)

0:35:12 – 0:39:47 Żar­ło­ko­we pod­su­mo­wa­nia Szymasa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poniżej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.