Star Wars Komiks – Darth Vader: Cienie i tajemnice

Nie zwal­nia­my tem­pa i zgod­nie z obiet­ni­cą sys­te­ma­tycz­nie oma­wia­my komik­so­we Gwiezd­ne Woj­ny od Marve­la. Tym samym, po raz kolej­ny wespół z Man­do z pod­ca­stu Radio SK oraz Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go, bie­rze­my na warsz­tat dru­gi tom serii Darth Vader.

Jak roz­wi­ja się histo­ria Mrocz­ne­go Lor­da? Czy uda­ło mu się odna­leźć mło­de­go pilo­ta, któ­ry znisz­czył Gwiaz­dę Śmier­ci? Jak pre­zen­tu­ją się sojusz­ni­cy Vade­ra, z Apr­hą na cze­le? Oraz jak wyglą­da rasa mate­ma­ty­ków? O tym i wie­lu innych kwe­stiach dowie­cie się tyl­ko z naj­now­sze­go odcin­ka podcastu!

Zachę­ca­my tak­że do się­gnię­cia po inne gwiezd­no­wo­jen­ne pod­ca­sty, któ­re może­cie zna­leźć wybie­ra­jąc odpo­wied­ni tag. Póki co uda­je się nam bowiem być prak­tycz­nie w 100% na bie­żą­co z nowym kanonem.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poni­żej 🙂

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.