Dzień Kobiet

Z oka­zji świę­ta, któ­re obcho­dzą dziś nasze panie, zapra­szam wszyst­kich na spe­cjal­ny odci­nek oko­licz­no­ścio­wy, w któ­rym przyj­rzę się kobie­tom w lite­ra­tu­rze Ste­phe­na Kin­ga. Nie będzie to jed­nak poważ­na ana­li­za, a jedy­nie humo­ry­stycz­na audy­cja. Nie­mniej naszym wspa­nia­łym słu­chacz­kom życzę dziś wszyst­kie­go co najlepsze!

Humor humo­rem, ale nie­ste­ty nie dało się omó­wić tema­tu bez sil­nych spo­ile­rów. Są to fak­ty moc­no prze­ko­lo­ry­zo­wa­ne i przed­sta­wio­ne z przy­mru­że­niem oka, ale nadal pozo­sta­ją spo­ile­ra­mi. Dla tych, któ­rzy nie chcą bym zepsuł im, któ­rąś z lek­tur, pre­zen­tu­ję poni­żej spis poru­sza­nych w audy­cji tytułów.

00:01 – Wstęp
01:50 – Carrie
03:40 – Podpalaczka
05:40 – Christine0

8:00 – To
10:40 – Misery
12:20 – Gra Geralda
13:23 – Zakończenie

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.