Pierwsze wrażenia – Doctor Who – sezon 11

Naj­dłuż­szy serial fan­ta­stycz­ny w histo­rii tele­wi­zji powra­ca z nowym, już jede­na­stym od cza­su restar­tu w 2005 roku, sezo­nem. „Doctor Who” A.D. 2018 to serial po rewo­lu­cji. Ste­ve­na Mof­fa­ta zastą­pił w roli show­run­ne­ra i sce­na­rzy­sty Chris Chib­nall, a Pete­ra Capal­di w roli tytu­ło­wej zmie­ni­ła – po raz pierw­szy w histo­rii aktor­ka – Jodie Whit­ta­ker. Fani seria­lu cze­ka­li na jego powrót z utę­sk­nie­niem, zasta­na­wia­jąc się jak te wszyst­kie zmia­ny odbi­ją się na jako­ści pro­duk­cji. Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li spraw­dzić odświe­żo­ne­go „Docto­ra Who” i pody­sku­to­wać o seria­lu w ramach „Pierw­szych wra­żeń”. Czy Jodie Whi­tak­ker kupi­ła nas w roli słyn­ne­go kosmi­ty? Jak spraw­dza­ją się nowi towa­rzy­sze? Jakie pięt­no odci­snął na seria­lu nowy twór­ca? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach w dzi­siej­szym odcinku!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.