Seria Halloween cz. 2

W trzy­sta sześć­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Man­do i Szy­mas wra­ca­ją do Had­don­field, by wziąć udział w wyjąt­ko­wej impre­zie Hal­lo­we­eno­wej, prze­spa­ce­ro­wać się po szpi­ta­lu dzie­cię­cym oraz prze­pro­wa­dzić pewien sta­ro­ger­mań­ski rytu­ał! Ile zmian i pro­ble­mów towa­rzy­szy­ło powsta­niu trze­ciej, czwar­tej i pią­tej odsło­ny fran­czy­zy „Hal­lo­we­en”? Jak „Powrót Micha­ela Myer­sa” tłu­ma­czy powrót tytu­ło­we­go mor­der­cy i jego leka­rza? Czy Daniel­le Har­ris ma zadat­ki na dru­gą Jamie Lee Cur­tis? Jak bar­dzo sza­lo­ny jest dr Loomis w „Zemście Micha­ela Myer­sa”? Czym róż­nią się od sie­bie kino­wa i pro­du­cenc­ka wer­sja „Prze­kleń­stwa…”? Dla­cze­go te trzy fil­my nazy­wa­ne są try­lo­gią cier­nia? Czy żału­je­my, że kolej­ny film odciął się od tych sequ­eli? Kie­dy poroz­ma­wia­my o try­lo­gii Davi­da Gor­do­na Gre­ena? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Część pierw­szą nasze­go omó­wie­nia serii „Hal­lo­we­en” znaj­dzie­cie tutaj.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.