Stephen King Rules 2022 – Festiwal filmów Dollar Babies – dzień 1

W pią­tek 19 sierp­nia 2022 o godzi­nie 23:00 (nasze­go cza­su) roz­po­czę­ła się wiel­ka impre­za onli­ne – trzy­dnio­wy festi­wal fil­mów Dol­lar Babies, pod­czas któ­re­go wyświe­tlo­ne zosta­nie 36 fil­mów oraz prze­pro­wa­dzo­ne kil­ka wywia­dów z twór­ca­mi i spe­cjal­ny­mi gość­mi. Man­do zarwał pierw­szą noc­kę i póki co jesz­cze żyje na tyle by zre­la­cjo­no­wać pierw­szy dzień wyda­rze­nia. Jak orga­ni­za­cyj­nie wypa­da ten event? Ile wpa­dek uda­ło się zali­czyć już na tym eta­pie? Jakim wyzwa­niom spro­sta­li orga­ni­za­to­rzy? Jak bar­dzo czuć tutaj pasję ludzi zaan­ga­żo­wa­nych? Czy uda­ło się sku­tecz­nie wytwo­rzyć namiast­kę atmos­fe­ry towa­rzy­szą­cej impre­zom orga­ni­zo­wa­nym na żywo? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście. Oprócz tego pozna­cie opi­nie pro­wa­dzą­ce­go na temat pierw­szej par­tii zapre­zen­to­wa­nych w ramach festi­wa­lu pro­duk­cji. A w pią­tek mogli­śmy obej­rzeć aż 12 filmów:

 • The Boogey­man (2013, USA)
 • Mute (2021, Kanada)
 • Resta­re (2018, USA)
 • The Jaunt (2008, USA)
 • Dedi­ca­tion (2018, Niemcy)
 • One for the Road (2014, USA)
 • The Docto­r’s Case (2018, Kanada)
 • Rainy Season (2017, USA)
 • The Man Who Loved Flo­wers (2019, USA)
 • Here The­re Be Tygers (2019, USA)
 • Gray Mat­ter (2017, USA)
 • Survi­vor Type (2012, USA)

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.