Doctor Who: The Tenth Doctor Adventures

Serial Doctor Who to jed­na z naj­star­szych fan­ta­stycz­no-nauko­wych marek w histo­rii tele­wi­zji. Już od ponad pięć­dzie­się­ciu lat przy­go­dy Docto­ra – podróż­ni­ka w cza­sie i prze­strze­ni – roz­gry­wa­ją się na tele­wi­zyj­nym ekra­nie, kar­tach ksią­żek i komik­sów oraz w słu­cho­wi­skach. I to wła­śnie tymi ostat­ni­mi zaj­mie­my się w dzi­siej­szym odcin­ku Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go – jak wypa­da naj­po­pu­lar­niej­sza inkar­na­cja Docto­ra w medium czy­sto dźwię­ko­wym? Prze­ko­naj­my się!

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.