Dziwne zjawiska

Sie­dem opo­wie­ści gro­zy z naj­wyż­szym zna­kiem jakości.

Arthur Conan Doy­le (1859–1930) to twór­ca posta­ci Sher­loc­ka Hol­me­sa, choć ma w swo­im dorob­ku lite­rac­kim tak­że kil­ka­na­ście opo­wia­dań i dłuż­szych nowel spod zna­ku grozy.

Niniej­sza edy­cja zawie­ra sie­dem z nich. Sześć pierw­szych zna­la­zło się w zbio­rze „Kapi­tan Gwiaz­dy Polar­nej” wyda­nym w roku 1890 nakła­dem lon­dyń­skie­go Long­ma­na. A tytu­ło­wy utwór oka­zał się tak wyśmie­ni­ty jako opo­wieść gro­zy, że jest czę­sto zamiesz­cza­ny w anto­lo­giach naj­lep­szych przy­kła­dów tego gatunku.

Legen­dar­na, dłuż­sza nowe­la gro­zy „Paso­żyt” – zamy­ka­ją­ca nasz wybór tek­stów Conan Doyle’a – jedy­nie potwier­dza, że autor „Psa Baskerville’ów” nie tyl­ko w lite­ra­tu­rze kry­mi­nal­nej ujaw­nił swój talent…

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.