Sklepik z pytaniami cz. 03

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy. W trze­cim odcin­ku wybra­łem tyl­ko 1 pyta­nie, któ­re przy­szło mailem, doty­czą­ce tema­tu, na któ­ry mogę mówić godzi­na­mi. Co kolek­cjo­nu­ję? Jaki jest mój naj­cen­niej­szy gadżet? Któ­ry był naj­droż­szy, któ­ry przed­sta­wia naj­więk­szą war­tość kolek­cjo­ner­ską, a któ­ry jest naj­bar­dziej oso­bi­sty? Odpo­wie­dzi na te zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami.

Przy­dat­ne linki

The Dark Tower Omnibus
Lit­tle Sisters of Elu­ria (wer­sja jesz­cze bez autografu)
Auto­gra­fy Kin­ga (Lisey­’s Sto­ry, Lit­tle Sisters of Elu­ria i Doctor Sle­ep, naklej­ka)
Makie­ta książ­ki Owe­na Kin­ga (zdję­cia i Tele­express)


 Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.