Trzy ekstrema Cz. 1

Dokład­nie w mie­siąc po jej ostat­nich odwie­dzi­nach w Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście powra­ca do nas Elin, by pody­sku­to­wać z Szy­ma­sem o azja­tyc­kiej anto­lo­gii fil­mo­we­go hor­ro­ru, zna­nej na Zacho­dzie pod tytu­łem Three Extre­mes (2004). Czym są owe trzy eks­tre­ma? Jak zyskać wiecz­ną mło­dość? Jak wyglą­da kore­ań­skie home inva­sion? I co Taka­shi Mii­ke ukrył w pudeł­ku? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia pozna­cie, słu­cha­jąc dwu­dzie­ste­go Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu. Przy­jem­ne­go odsłuchu!

UWAGA: 32:08 – 01:00:05 : Stre­fa Spoilerowa

W zajaw­ce nowe­go odcin­ka wyko­rzy­sta­no utwór „Awkward Meeting” Kevin Mac­Le­od (incompetech.com). Cre­ati­ve Com­mons: By Attri­bu­tion 3.0.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Klaudia Dink

http://gleboka-czerwien.blogspot.com/

Fanka filmowego horroru, w szczególności slasherów i found footage. Swoją pasją stara się dzielić na swoim blogu.