Noc Grozy i Horrorów cz.1: Rogi

Ig Per­rish (Daniel Radc­lif­fe) jest głów­nym podej­rza­nym o gwałt i mor­der­stwo swo­jej dziew­czy­ny Mer­rin (Juno Tem­ple). Po ostrym piciu Ig budzi się z potwor­nym kacem i roga­mi wyra­sta­ją­cy­mi z gło­wy. Wkrót­ce uświa­da­mia sobie, że dzię­ki ich oddzia­ły­wa­niu ludzie wyja­wia­ją mu wszyst­kie swo­je grze­chy i dopusz­cza­ją się przy nim do naj­gor­szych nawet rze­czy. Dar ten będzie mógł pomóc Igo­wi dowie­dzieć się kto i dla­cze­go zabił Merin i wymie­rzyć sprawiedliwość.

pro­mo odcinka

W dzi­siej­szej audy­cji duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski roz­po­czy­na­ją Pod­ca­sto­wy Cros­so­ver. W 171. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK odsłu­cha­cie pierw­szą część rela­cji z hal­lo­we­eno­we­go mara­to­nu w Mul­ti­ki­nie pt. „Noc Gro­zy i Hor­ro­rów” oraz recen­zję fil­mu „Rogi”, nakrę­co­ne­go na pod­sta­wie powie­ści Joe Hil­la. Dal­szy ciąg rela­cji oraz omó­wie­nie fil­mów „Baba­do­ok”, „Egzor­cy­sta” i „13 grze­chów” znaj­dzie­cie już w sobo­tę w 3. odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu „Nekro­po­li­tan”.

Infor­mu­je­my rów­nież, że jest to pod­cast bez spo­ile­rów.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.