Star Wars: Battlefront II: Oddział Inferno

Wydaw­nic­two Uro­bo­ros powra­ca po prze­rwie z kolej­ną gwiezd­no­wo­jen­ną powie­ścią z nowe­go kano­nu. Pierw­sza pre­mie­ra a.d. 2018 to „Star Wars: Bat­tle­front II – Oddział Infer­no”, czy­li pre­qu­el do wyda­nej w minio­nym roku gry video. Pierw­szy „Bat­tle­front” Man­do wspo­mi­na dobrze, podob­nie jak inne doko­na­nia Chri­stie Gol­den, czy­li autor­ki „Oddzia­łu Infer­no”. Czy to ozna­cza, że po lek­tu­rze jej nowej książ­ki nasza eki­pa jest zadowolona?

Jak powieść spraw­dza się jako pre­qu­el do gry? Czy uda­ło się wyko­rzy­stać poten­cjał drze­mią­cy w przed­sta­wia­niu wyda­rzeń z per­spek­ty­wy impe­rial­nych żoł­nie­rzy? Jak spodo­bał się nam wątek głów­ny? A jak nawią­za­nia do innych dzieł z uni­wer­sum? Posłuchajcie!

0:25:19 – Stre­fa spoilerowa!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.