Zwiadowcy Księga 7: Okup za Eraka

Roz­gry­wa­ją­cy się nie­dłu­go po wyda­rze­niach opi­sa­nych w „Bitwie o Skan­dię”, „Okup za Era­ka” jest chro­no­lo­gicz­nie wcze­śniej­szy niż „Czar­no­księż­nik z Pół­no­cy” oraz „Oblę­że­nie Macindaw”.

Marze­nie Wil­la wresz­cie się speł­ni­ło. Po dłu­giej, peł­nej nie­bez­piecz­nych przy­gód nauce, otrzy­mał wresz­cie odzna­kę kró­lew­skie­go zwia­dow­cy… Ara­lu­en zawarł wła­śnie przy­mie­rze z wojow­ni­czy­mi Skan­dia­na­mi, jed­nak pakt sta­je pod zna­kiem zapy­ta­nia, gdy przy­wód­ca wojow­ni­ków Pół­no­cy zni­ka, porwa­ny przez tajem­ni­cze pustyn­ne ple­mię. Will, Halt, Gilan, Evan­lyn, Hora­ce i Sven­gal rusza­ją tro­pem Ari­dia­nów, aż na bez­li­to­sną, spa­lo­ną słoń­cem pusty­nię. Od tego, czy uda im się uwol­nić Era­ka, zale­ży przy­szłość Ara­lu­enu. Ale bez­mier­ne, pozba­wio­ne życia pia­ski rzą­dzą się wła­sny­mi pra­wa­mi, a zasa­dy, któ­re obo­wią­zu­ją na zie­miach koczow­ni­ków nie są tymi, któ­rych nauczył się Will… Obcy na obcej zie­mi, boha­te­ro­wie muszą zmie­rzyć się nie tyl­ko z pory­wa­cza­mi, ale sta­wić czo­ła burzom pia­sko­wym i kosz­mar­ne­mu gorą­cu, któ­re prze­mie­ni­ło kra­inę Ari­dia­nów w pie­kło – pie­kło, w któ­rym nic nie jest takie, jakim wyda­je się na pierw­szy rzut oka.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.