Podcastowy Dzień Dziecka – Babulej i Babulejka

Nie dora­staj­cie i znajdź­cie wszyst­kie wiersze!
Ten dzień dziec­ka jest wyjąt­ko­wy. Twoi ulu­bie­ni pod­ca­ste­rzy nagra­li wier­sze. Wier­sze te były strasz­nie łobu­zer­skie i zamiast sie­dzieć grzecz­nie na swo­im miej­scu, roz­bie­gły się i pocho­wa­ły w (19–1) róż­nych pod­ca­stach. Czy dasz radę zna­leźć je wszystkie?

Babu­lej i Babu­lej­ka, Jan Brze­chwa, czy­tał: Bar­tek Bie­drzyc­ki z pod­ca­stu Gniaz­do Światów

Chcesz posłu­chać jak my czy­ta­my „Dżon­cio” Julia­na Tuwi­ma (czy­ta: Szy­mon Cie­śliń­ski)? Koniecz­nie zaj­rzyj na pod­cast Małe fil­mi­dło. Odwiedź też inne pod­ca­sty, aby odsłu­chać wszyst­kie wiersze!

W akcji bio­rą udział: Co-Rela­cja, Fan­ta­sma­gie­ria, Gniaz­do Świa­tów, GnM Plus, Input Lag, Jer­ry­’s Tales, Masa Kul­tu­ry, Mysz­masz, Nie Tyl­ko Dla Orłów, O w Mor­dę, Pad­cast, Pla­ne­to­ids, Poczy­taj Mi Mako, Bez­Na­zwy, Roz­gryw­ka Pod­cast, YesWas

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Bartek Biedrzycki

http://www.gniazdoswiatow.net/category/podcasty/

Scenarzysta, wydawca i publicysta komiksowy, podcaster, autor fantastyki. Pod wieloma względami jest reliktem. Urodził się w latach 70., ale ludowa rzeczywistość, do której wychowywano go w latach 80., nigdy nie nadeszła. Grał w gry na 8-bitowym Atari, a klocki Lego znał głównie z Pewexu. Był nauczycielem i żołnierzem, pracował w nocnych klubach i telewizji, w końcu rzucił wszystko i poszedł robić do prywatnej korporacji. Fantastykę poznał dzięki przygodom pilota Pirxa, ale zaczytywał się także w wielotomowych sagach fantasy. Zanim zaczął publikować książki, pisał i wydawał komiksy, zajmował się publicystyką oraz nagrał kilkaset audycji mówionych. Lubi mięso, robienie zdjęć i rozbiórki mostów drogowych.