Pyrkon 2019: Przyszłość Stephena Kinga na wielkim ekranie

Rok 2017 oka­zał się powro­tem wiel­kich kino­wych pro­duk­cji na pod­sta­wie pro­zy Ste­phe­na Kin­ga. Co praw­da „Mrocz­na Wie­ża” oka­za­ła się finan­so­wą poraż­ką i zaprze­pa­ści­ła szan­sę na roz­bu­do­wę kino­we­go uni­wer­sum, ale pierw­szy roz­dział „To” odniósł ogrom­ny suk­ces, zaj­mu­jąc pierw­sze miej­sce we wszyst­kich zarob­ko­wych ran­kin­gach hor­ro­rów w każ­dej kate­go­rii. Za tydzień na ekra­ny pol­skich kin wcho­dzi nowa ekra­ni­za­cja książ­ki „Smę­tarz dla zwie­rza­ków”. Za czte­ry mie­sią­ce obej­rzy­my dru­gi roz­dział „To”. W stycz­niu 2020 Mike Fla­na­gan zapre­zen­tu­je ekra­ni­za­cję powie­ści „Dok­tor Sen” – sequ­ela kul­to­we­go „Lśnie­nia” – z Ewa­nem McGre­go­rem w roli doro­słe­go Dan­ny­’e­go Tor­ran­ce­’a. Cze­go może­my ocze­ki­wać po tych pro­duk­cjach? Co jesz­cze przy­nie­sie nam przy­szłość? Czy kino­we ekra­ni­za­cje tek­stów Kin­ga mają szan­se odciąć się od łat­ki b‑klasowych hor­ro­rów? Zapra­sza­my na pre­lek­cję, w trak­cie któ­rej dowie­cie się wszyst­kie­go na temat nad­cho­dzą­cych pro­duk­cji prze­no­szą­cych na wiel­ki ekran utwo­ry „Kró­la horroru”.

Dzi­siej­sze nagra­nie jest zapi­sem pre­lek­cji, któ­ra odby­ła się pod­czas Pyr­ko­nu, w sobo­tę 27 kwiet­nia 2019 roku o godzi­nie 19:30 w sali fil­mo­wo-seria­lo­wej. Wer­sja fil­mo­wa zawie­ra pre­zen­ta­cję slaj­dów, któ­rą wyświe­tla­li­śmy pod­czas prelekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.