Krótki metraż cz. 3: Bloody Cuts

W sto trzy­dzie­stym siód­mym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas powra­ca do tema­tu dostęp­nych w sie­ci hor­ro­rów krót­ko­me­tra­żo­wych. Po recen­zji doko­nań FEWDIO oraz DAYWALT Fear Fac­to­ry prze­cho­dzi­my do kolej­ne­go kolek­ty­wu twór­ców zna­ne­go jako Blo­ody Cuts. Któ­re­go fil­mu nie dałem rady obej­rzeć do koń­ca? Któ­ry zaś uwa­żam za małe arcy­dzie­ło? Czym gro­zi ssa­nie kciu­ka? A czym zaba­wa z Ouiją? Jeże­li Was to inte­re­su­je, posłu­chaj­cie. I obej­rzyj­cie. W tej czy innej kolejności.

Shor­ty, o któ­rych wspo­mi­nam w podcaście:
1. Lock Up
2. Stit­ches
3. Prey
4. Mother Died / Mother Died: Spe­cial Edition 
5. Zom­bie Dating – Tim is hun­gry for love
6. Dead Dating – find your per­fect demo­nic partner
7. Suc­ka­blo­od <3
8. Dead Man’s Lake <3
9. Death Sce­nes <3
10. Don’t Move <3
11. Dare
12. Death­ly Presents
13. The Cabi­net in the Woods

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.