Kaznodzieja. Tomy 1–2

Są takie komik­sy, któ­re wypa­da poznać choć­by po to, aby wyro­bić sobie o nich wła­sne zda­nie. Jed­nym z takich kla­sy­ków jest „Kazno­dzie­ja” stwo­rzo­ny przez duet Ennis/Dillon, któ­ry to tytuł szyb­ko doro­bił się sta­tu­tu pozy­cji kul­to­wej. Jakiś czas temu Egmont wzno­wił serię w nowym wyda­niu, a Jer­ry posta­no­wił w usys­te­ma­ty­zo­wa­ny spo­sób zapo­znać się z opo­wie­ścią o podró­ży Jes­se­go Custe­ra w poszu­ki­wa­niu Boga. W dzi­siej­szym odcin­ku Jer­ry bie­rze na warsz­tat dwa pierw­sze wyda­nia zbior­cze. Jak wypa­da ta opo­wieść czy­ta­na po prze­szło 20 latach od pre­mie­ry? Jakie są jej naj­więk­sze zale­ty? Czy fak­tycz­nie sce­na­riusz Enni­sa jest tak obra­zo­bur­czy, jak się o nim mówi? Na ile rysun­ki Dil­lo­na sta­no­wią satys­fak­cjo­nu­ją­ce dopeł­nie­nie histo­rii Kazno­dziei? O tym wszyst­kim i o paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.