Pod psem

Dzię­ki wydaw­nic­twu Alba­tros, do sprze­da­ży tra­fił dziś pakiet 2 ksią­żek: zbio­ru opo­wia­dań „Czar­na bez­gwiezd­na noc” i powie­ści „Pan Mer­ce­des”. Obie książ­ki zosta­ły wyda­ne w nowej sza­cie gra­ficz­nej i są dopa­so­wa­ne do sie­bie. Obie też mają zin­te­gro­wa­ne okładki.

Nowe wyda­nie „Czar­nej bez­gwiezd­nej nocy” zawie­ra dodat­ko­wo krót­kie opo­wia­da­nie – „Pod psem” – któ­re uka­za­ło się w USA tyl­ko w wyda­niu w mięk­kiej oprawie.

Dzi­siej­szy odci­nek jest audy­cją spe­cjal­ną, dodat­ko­wą, nie­pla­no­wa­ną i nad­pro­gra­mo­wą. W pierw­szej czę­ści odda­ję w wasze ręce pod­ca­sto­wy survi­val, w któ­rym z dziec­kiem na ręku roz­pa­ko­wu­ję prze­sył­kę i oma­wiam ją na żywo. Dru­ga poło­wa zosta­ła nagra­na już w nor­mal­nych warun­kach i zawie­ra kil­ka dodat­ko­wych fak­tów na temat tego wyda­nia oraz krót­ką, pozba­wio­ną spo­ile­rów recen­zję opo­wia­da­nia „Pod psem”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.