Mroczna Wieża III: Ziemie jałowe

Roland z Gile­ad ma nowych towa­rzy­szy kru­cja­ty, Eddie­go i Susan­nah, któ­rzy zdo­by­wa­ją kolej­ne umie­jęt­no­ści rewol­we­row­ców. Tym­cza­sem Roland popa­da w obłęd, a do Mrocz­nej Wie­ży zbli­ża się tyl­ko w snach i marze­niach. Dopie­ro zna­le­zie­nie ścież­ki Pro­mie­nia daje nadzie­ję na dotar­cie do upra­gnio­ne­go celu. Dro­ga wie­dzie jed­nak przez dzi­kie ostę­py, wylud­nio­ne mia­stecz­ka i pre­rie z cza­ją­cy­mi się w tra­wie stwo­ra­mi. Ale naj­więk­szym wyzwa­niem dla Rolan­da i jego ka-tet będzie poje­dy­nek z demo­nicz­ną sztucz­ną inte­li­gen­cją ste­ru­ją­cą nad­dźwię­ko­wym pociągiem…

W 223. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK powra­ca­my do oma­wia­nia 7(8)-tomowego cyklu „Mrocz­na Wie­ża”. O trze­cim tomie „Zie­mie jało­we” roz­ma­wia­my w trzy­oso­bo­wym skła­dzie: Hubert „Man­do Span­dow­ski, Michał „Jer­ry” Rako­wicz (m.in blog i pod­cast Jer­ry­’s Tales, pod­cast Alche­mia gier, seg­ment Hor­ro­ry Jer­ry­’e­go w pod­ca­ście Masa Kul­tu­ry, Nawie­dzo­ny pod­cast, recen­zje pisa­ne i audio w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem) oraz Rafał „Ran­dall” Jasiń­ski (pod­cast Tomo­graf, w ser­wi­sie Gra­stro­sko­pia). Do pew­ne­go momen­tu sta­ra­my się uni­kać spo­ile­rów ale bar­dzo szyb­ko , podob­nie jak przy pierw­szym i dru­gim tomie, robi się z tej audy­cji dość dokład­na ana­li­za całej treści.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.