Łowca snów

W 406. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w wir­tu­al­nym stu­diu ponow­nie spo­ty­ka­ją się Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick” Sic­kiń­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski, by poroz­ma­wiać o kolej­nej ekra­ni­za­cji Ste­phe­na Kin­ga. Po „Uczniu sza­ta­na” zno­wu bie­rze­my na warsz­tat film aspi­ru­ją­cy do mia­na kaso­wej pro­duk­cji, z gwiaz­dor­ską obsa­dą i wiel­ki­mi nazwi­ska­mi na stoł­kach, tj. „Łow­cę snów”. Jak wspo­mi­na­my książ­kę, w któ­rej King po raz kolej­ny mie­rzył się z tema­tem inwa­zji obcych? Czy otu­ma­nio­ny leka­mi pisarz pora­dził sobie z tema­tem lepiej od pija­ne­go Kin­ga piszą­ce­go „Stu­ko­stra­chy”? Czy autor „Mise­ry” i „Kra­iny wiecz­ne­go szczę­ścia” raz jesz­cze spraw­dził się w roli sce­na­rzy­sty? Czy twór­ca „Poszu­ki­wa­czy zagi­nio­nej Arki” i „Impe­rium kontr­ata­ku­je” stwo­rzył następ­ny wiel­ki kino­wy block­bu­ster? Czy Mor­gan Fre­eman wykre­ował iko­nicz­ny czar­ny cha­rak­ter? Ile karier zła­mał ten film? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.