Hill House Comics: Lodówka pełna głów

Ponad dwa i pół roku temu, gdy na świe­cie roz­po­czy­na­ła się pan­de­mia, a pre­mier ogło­sił stan wyjąt­ko­wy, nagra­li­śmy wpro­wa­dze­nie do nowe­go cyklu pod­ca­stów – nasze wra­że­nia z pierw­szej fali komik­sów wcho­dzą­cych w skład „Hill House Comics”, tj. serii hor­ro­ro­wych opo­wie­ści wydaw­nic­twa DC, któ­re pod swo­je skrzy­dła przy­jął i sygnu­je wła­snym nazwi­skiem naj­star­szy syn Ste­phe­na Kin­ga, Joe Hill. Pięć mie­się­cy póź­niej omó­wi­li­śmy fla­go­wy tytuł tego cyklu, czy­li „Kosz pełen głów”. Zanim zabra­li­śmy się do kolej­nej recen­zji, wydaw­nic­two Egmont wpro­wa­dzi­ło tę serię na pol­ski rynek i kil­ka tygo­dni po pre­mie­rze usie­dli­śmy w wir­tu­al­nym stu­dio by poroz­ma­wiać o komik­sie „Rodzi­na z dom­ku dla lalek”. Potem przy­szedł czas na „Toń”, „Pośród lasu” oraz „Daph­ne Byr­ne”. A osta­tecz­nie na dodat­ko­wy i nie wyda­ny w Pol­sce komiks „Sea Dogs”. Dzi­siaj naj­praw­do­po­dob­niej zamy­ka­my tę fan­ta­stycz­ną przy­go­dę. Na warsz­tat bie­rze­my komiks „Lodów­ka peł­na głów”, któ­ry teo­re­tycz­nie miał być star­tem dru­giej fali „Hill House Comics”. Jest to też sequ­el „Kosza peł­ne­go głów”, choć już bez Joego Hil­la w roli sce­na­rzy­sty. Pol­ska pre­mie­ra tego komik­su dopie­ro przed nami, nato­miast my nie mogli­śmy się docze­kać i już teraz nagra­li­śmy swo­je wra­że­nia z lek­tu­ry. Czy znów jeste­śmy zado­wo­le­ni? Tego dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

PS. Dzi­siej­szy pod­cast jest set­nym wystę­pem Szy­ma­sa w Radiu SK!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.