Everything Sucks!

Man­do bie­rze na warsz­tat naj­now­szy serial ory­gi­nal­ny od Net­flik­sa – „Eve­ry­thing Sucks!”. Szu­ka podo­bieństw i źró­deł inspi­ra­cji w innych pro­duk­cjach. Wspo­mi­na lata dzie­więć­dzie­sią­te i swój wła­sny czas doj­rze­wa­nia. Pró­bu­je oce­nić, na ile uda­ło się odtwo­rzyć ten okres i czy jest on na tyle cha­rak­te­ry­stycz­ny, by słu­żyć jako tło dla seria­lu bazu­ją­ce­go na nostalgii.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.