Deadpool Classic. Tom 5

Dead­po­ol w towa­rzy­stwie Ila­ney oraz Monty’ego wyko­nu­je kolej­ną misję i nagle zaczy­na wario­wać: dostrze­ga wokół sie­bie bia­łe kró­li­ki oraz uro­czą bru­net­kę, któ­ra z gra­cją wle­wa alko­hol do mle­ka. Wade zapi­su­je się na tera­pię u dok­to­ra Bon­ga, któ­ry zale­ca mu porząd­ną bit­kę. Dla­te­go też najem­nik posta­na­wia spro­wo­ko­wać Wolve­ri­ne­’a, po czym wpa­da na ślad kobie­ty z wizji. Oka­zu­je się, że choć ist­nia­ła napraw­dę i lata temu wyzio­nę­ła ducha, poja­wi­ła się nagle w Atlan­cie. Pro­blem pole­ga na tym, że Bul­l­seye ma nią zle­ce­nie. A we wszyst­kim mie­szał swo­je nekro­manc­kie palu­chy T‑Ray.

Ile war­ta jest podzie­lo­na na aż osiem zeszy­tów opo­wieść o tajem­ni­czej bru­net­ce? O czym opo­wia­da otwie­ra­ją­cy tom „Dead­po­ol Team-Up”? Czym jest zamy­ka­ją­cy album „Baby’s First Dead­po­ol Book”? Co sły­chać u Monty’ego i nie­miec­kiej pilot­ki? Kim jest Wid­dle Wade? Jaką rolę odgry­wa tu Wolve­ri­ne? Czy biu­sty boha­te­rek w koń­cu zma­la­ły? Posłuchajcie.

Komik­sy z serii „Dead­po­ol Clas­sic” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.