Star Wars. Wielka Republika. Na skraju równowagi. Tom 2

Zanim przej­dzie­my do kolej­nej fazy pro­jek­tu Wiel­ka Repu­bli­ka, posta­no­wi­li­śmy roz­pra­wić się z dru­gim tomem man­gi „Na skra­ju rów­no­wa­gi”. Pierw­sza odsło­na raczej nas roz­cza­ro­wa­ła, szcze­gól­nie w zesta­wie­niu ze świet­ną man­gą „Leia. Trzy wyzwa­nia księż­nicz­ki”. Tym samym zasia­da­li­śmy do tego tytu­łu raczej w poczu­ciu obo­wiąz­ku, niż z nasta­wie­niem na dobrą zaba­wę. A oka­za­ło się, że zosta­li­śmy pozy­tyw­nie zasko­cze­ni. Zapra­sza­my na dys­ku­sję Man­do, Rycha i Jerry’ego!

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:25:42

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.