Halloween Special 2022: The Vault of Horror

Hal­lo­we­en zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Już za 3 dni część z Was prze­bie­rze się za wszel­kiej maści upio­ry i wyj­dzie na uli­ce, inni zasią­dą do mara­to­nu fil­mów gro­zy w domo­wym zaci­szu, a Micha­el Myers po raz dwu­na­sty powró­ci w chwa­le by ter­ro­ry­zo­wać mia­stecz­ko Had­don­field… no dobra, to ostat­nie nie­ste­ty nie nastą­pi, ale środ­ko­wa opcja brzmi zachę­ca­ją­co. Radio SK rów­nież ma dla was pro­po­zy­cję na ten wie­czór. Jak co roku zapra­sza­my na spe­cjal­ną audy­cję, w któ­rej Man­do opo­wie o pew­nym mara­to­nie hor­ro­ru, któ­ry odbył się dokład­nie 30 lat temu, na łamach sta­cji BBC2. Kim jest demo­nicz­ny bry­tyj­ski straż­nik kryp­ty Dr Wal­pur­gis? Co wspól­ne­go ma z fil­mem „Hel­l­ra­iser”? Czym był tele­wi­zyj­ny Skar­biec gro­zy? Co robił Ste­phen King w bry­tyj­skiej tele­wi­zji? Co to jest „Hor­ror Bites”? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej hal­lo­we­eno­wej audy­cji. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.