10 lat StephenKing.pl

28 kwiet­nia 2012 roku ser­wis StephenKing.pl zakoń­czy pierw­szą deka­dę swo­je­go ist­nie­nia. Dzi­siej­sza audy­cja nie jest może jakąś nowo­ścią, ale moż­na powie­dzieć, że jest to pierw­szy praw­dzi­wie luź­ny pod­cast. W odcin­ku roz­ma­wia­ją ze sobą dwaj zało­ży­cie­le ser­wi­su – Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Paweł „Pavel” Szcze­pa­nik. Po raz pierw­szy bez kon­kret­ne­go pla­nu, bez wiel­kiej edy­cji… dużo dygre­sji, wcho­dze­nia sobie w sło­wo i ogrom wspo­mnień z minio­nych 10 lat. Jest to też odci­nek koń­czą­cy nasz mara­ton urodzinowy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.