Blacksad. Pośród cieni

Z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Kota Jer­ry zapra­sza na pod­cast o pierw­szym tomie świet­nie przy­ję­tej serii komik­so­wej „Black­sad”, czy­li kry­mi­na­łu noir z kocim detek­ty­wem Joh­nem Black­sa­dem w roli głównej.

Hołu­bio­na przez wie­lu seria docze­ka­ła się wzno­wie­nia i Jer­ry jako miło­śnik kon­wen­cji noir posta­no­wił spraw­dzić, czy fak­tycz­nie jest tak dobrze jak mówią. Posłu­chaj­cie zatem jak pre­zen­tu­je się wyda­nie i war­stwa gra­ficz­na? Czy ten antro­po­mor­ficz­ny komiks spraw­dza się jako kry­mi­nał? Czy detek­tyw Black­sad prze­ko­nał Jer­ry­’e­go do się­gnię­cia po kolej­ne tomy jego przy­gód? Sprawdź­cie i nie zapo­mnij­cie wpaść wie­czo­rem na dru­gi z naszych dzi­siej­szych podcastów 🙂

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.